Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Obsługa prawna


Jednym z zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej. Jednostki obsługiwane mogą korzystać z usług prawnika, którego CUW wybiera w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od 1 stycznia 2024 roku obsługę prawną zapewnia Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Kosterka.

 

Z prawnikiem można kontaktować się w następujący sposób:
1)   osobiście – w czasie pełnienia dyżurów, w pokoju nr 3, w następujących terminach: 
       - poniedziałek – od 8.00 do 11.00, 
       - środa – od 8.00 do 11.00,
       - czwartek – od 11.00 do 18.00,
2)   telefonicznie – w czasie pełnienia dyżurów, pod numerem telefonu 32 4390607,
3)   e-mailowo – wysyłając korespondencję na adres: prawnik@cuw.rybnik.pl

 

Do obowiązków prawnika należy:
1)   udzielanie dyrektorom jednostek porad, opinii prawnych i informacji o obowiązującym stanie prawnym w sprawach dotyczących działalności statutowej jednostki oraz w sprawach pracowniczych,
2)   parafowanie wszystkich umów cywilnoprawnych, które:
       - dotyczą robót budowlanych,
       - generują dochód dla jednostki (nie dotyczy umów na żywienie),
       - wartość netto umowy wynosi 15 000,00 zł lub więcej,
3)   dochodzenie należności cywilnoprawnych,
4)   reprezentacja jednostek obsługiwanych przed sądami powszechnymi.

W celu uzyskania opinii prawnej należy zwrócić się na piśmie przedstawiając stan prawny (faktyczny) z dokładnym opisem sytuacji oraz konkretnymi pytaniami prawnymi. Prośbę taką należy składać kierując korespondencję na adres prawnik@cuw.rybnik.pl. Po rozpatrzeniu sprawy prawnik poinformuje jednostkę telefonicznie lub e-mailowo o jej sporządzeniu. Dopiero wtedy można ją odebrać w sekretariacie w godzinach pracy CUW (jeżeli odpowiedź nie została udzielona ustnie bądź elektronicznie).

Umowy do sprawdzenia należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej w formacie pozwalającym na ich edycję. Aby poprawnie oznaczyć strony umowy należy zapoznać się z zasadami prawidłowego oznaczania stron umowy, które dostępne są w zakładce Do pobrania - Dla jednostki - Wyjaśnienia. Prawnik w otrzymanym dokumencie nanosi zmiany czcionką koloru czerwonego, a następnie odsyła plik do nadawcy. Jeżeli autor umowy akceptuje naniesione poprawki, to zmienia kolor czcionki na czarny i odsyła umowę do zaparafowania. W przypadku naniesienia innych (dodatkowych) zmian (np.: w wyniku negocjacji z radcą prawnym drugiej strony umowy), to uwagi autora umowy należy nanieść na czerwono i ponownie odesłać. Jeżeli umowa będzie skonstruowana prawidłowo (wersja ostateczna), to prawnik ją parafuje i e-mailowo informuje, że dokument jest gotowy do odebrania. Zaparafowane umowy można odbierać w pokoju nr 3 w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

 

Przed przystąpieniem do konstruowania nowej umowy należy zawsze sprawdzić, czy na stronie internetowej CUW nie został opublikowany jej szablon. W zakładce  Do pobrania - Dla jednostki - Prawne” znajdują się wzory, które są obowiązkowe do stosowania.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem