Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Ubezpieczenia dobrowolne i Pracownicze Plany Kapitałowe


Każdy pracownik ma możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia na życie u dowolnego, wybranego przez siebie, ubezpieczyciela. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku prowadzi obsługę tych ubezpieczeń, do których pracownik zdecydował się przystąpić w ramach polis oferowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Na podstawie zawartej umowy CUW świadczy na rzecz PZU czynności techniczne polegające na wprowadzaniu danych zawartych w deklaracjach i formularzach do systemu eRU, a także zobowiązane jest do bieżącego rejestrowania zmian danych dotyczących polis. CUW nie wykonuje na rzecz PZU czynności agencyjnych.

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń dobrowolnych można uzyskać osobiście w Referacie MKZP (pokój nr 4) lub też pod numerami telefonów: 32 4390603-5.

Grupowe ubezpieczenie skierowane jest do osób, które pracują w żłobku, przedszkolu, szkole, w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy też domu kultury. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie pracownika, a w ramach ubezpieczenia można ubiegać się o świadczenia zdrowotne z tytułu NNW, urodzeń i śmierci. Do programu mogą przystąpić również bliscy pracownika - małżonek, partner życiowy, dziecko - w wieku od 18 do 69 lat. Zainteresowana osoba, która chce przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie, może wybrać jeden z pięciu możliwych wariantów ubezpieczeń. Warianty ubezpieczeń określające sumy ubezpieczenia wraz z wysokością miesięcznej składki są dostępne w każdej jednostce oraz w siedzibie CUW.

 

W celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej, a także zmiany dotychczasowych danych w polisie, należy:

 

Aby zgłosić szkodę/roszczenie z tytułu ubezpieczenia należy wypełnić:

Do powyższych oświadczeń i wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty źródłowe takie jak: akt urodzenia, akt zgonu, dokumentację medyczną, opis zdarzenia (w przypadku nieszczęśliwego wypadku). Komplet dokumentów można złożyć w Referacie MKZP, w dowolnym Oddziale PZU lub też poprzez stronę internetową www.pzu.pl.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) skierowane jest do nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którzy pracują w szkole, przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu kultury oraz dyrektorów tych placówek. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem. Ubezpieczenie OC skierowane jest dla osób, które równolegle korzystają z ubezpieczenia na życie w PZU obsługiwanego przez CUW.

 

W celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej należy:

 

Osoba, u której wystąpiła szkoda, zgłasza roszczenie w dowolnym Oddziale PZU lub też poprzez stronę internetową www.pzu.pl. Szkody nie zgłasza ubezpieczony.

Postępowanie na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku, Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku oraz samorządowych instytucji kultury w Rybniku zostało zakończone 16 grudnia 2020 roku podpisaniem przez Prezydenta Miasta Rybnika porozumień. Jako najkorzystniejsza została uznana przez związki zawodowe oraz przedstawicieli pracowników oferta firmy Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa. Najważniejsze informacje w zakresie podstaw prawnych, przystąpienia i rezygnacji oraz wpłat i wycofania środków z PPK, można znaleźć w broszurze informacyjnej (pdf, 220KB).

 

Od 2 lipca 2022 roku Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieniła nazwę na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Grupa Allianz została właścicielem spółek wchodzących w skład Grupy Aviva w Polsce. Połączenia spółek dokonywane są w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 KSH i zgodnie z art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna) bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze wzory formularzy, z których należy korzystać. Wypełnioną deklarację lub wniosek osoba zatrudniona składa bezpośrednio u swojego pracodawcy.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem