Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa


Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku mieści się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Z pracownikami MKZP można kontaktować się pod numerami telefonów: 32 4390603-5, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres: mkzp@cuw.rybnik.pl

 

Elektroniczna platforma e-PKZP jest dostępna dla wszystkich członków MKZP, którzy wyrazili na to zgodę podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail). Dzięki tej platformie każdy członek ma możliwość bieżącego sprawdzenia wysokości wkładów, a także kwoty udzielonej i pozostałej do spłaty pożyczki. Osoby, które logują się na platformę po raz pierwszy, muszą aktywować swoje konto. Sposób postępowania został opisany w dokumencie „Aktywacja konta w systemie e-PKZP” (pdf, 342KB) .

 

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości dokonania potrącenia składki bądź raty pożyczki, należy indywidualnie dokonać wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze 71 2030 0045 1110 0000 0248 6780. W tytule przelewu należy wskazać, kogo wpłata dotyczy, a także określić jej charakter, np.: rata, wkłady, Kasa Pośmiertna.

Najważniejsze informacje dla członków MKZP:

 • wpisowe – 30 zł,
 • wkład członkowski – od 30 zł do 300 zł z możliwością zmiany co 12 miesięcy,
 • po wpłaceniu 2 wkładów możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 500 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki - 22 000 zł, a wysokość zależy od:
  • trzykrotność wkładu własnego (konieczność dwóch poręczycieli),
  • wysokość wkładów + 1 500 zł (konieczny jeden poręczyciel),
  • wysokości wkładów + 500 zł (bez poręczycieli),
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a dla pożyczek w wysokości od 18 000 zł - nie dłuższy niż 30 miesięcy,
 • możliwość wycofania wkładów lub pokrycia ostatnich rat pożyczki wkładami,
 • poręczycielem może być osoba wykonująca pracę u pracodawcy, jeżeli:
  • świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę zarobkową, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka MKZP,
  • stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany,
  • nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

 

Członek MKZP może dodatkowo wnosić wpłaty na fundusz kasy pośmiertnej. Najważniejsze informacje o KP:

 • składka miesięczna – 10 zł,
 • po półrocznym członkostwie możliwość uzyskania świadczeń z tytułu:
  • zgon członka wpłacającego składkę na KP – 2 400 zł;
  • zgon współmałżonka ww. osoby – 1 800 zł;
  • zgon dziecka na utrzymaniu ww. osoby – 1 400 zł;
  • zgon rodziców i teściów ww. osoby – 1 100 zł;
  • zgon osób będących na utrzymaniu członka KP o udokumentowanej opiece nad nim – 800 zł.
 • dla osób, które wpłaciły już składkę na KP, ale w wysokości obowiązującej do czasu uchwalenia statutu, a będą ubiegały się o wypłatę świadczenia, świadczenia wypłaca się w wysokości: 
  • zgon członka wpłacającego składkę na KP – 2 200 zł,
  • zgon współmałżonka ww. osoby – 1 700 zł,
  • zgon dziecka na utrzymaniu ww. osoby – 1 300 zł,
  • zgon rodziców i teściów ww. osoby – 1 000 zł,
  • zgon osób będących na utrzymaniu ww. osoby – 700 zł.
 • wniesione składki do KP nie podlegają zwrotowi.

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa powstała w 1983 roku, jako Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Do czerwca 2004 roku znajdowała się w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, a od 1 lipca 2004 do 30 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Od 1 lipca 2018 roku MKZP działa przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) na Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (MKZP). MKZP tworzy 81 pracodawców zgodnie z zawartymi umowami. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy statut uchwalony przez walne zebranie delegatów w dniu 3 listopada 2022 roku. Podstawą jego opracowania, a także funkcjonowania MKZP od 2023 roku, jest ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. 

 

Obecny zarząd MKZP został wybrany na walnym zebraniu delegatów dnia 25 maja 2023 roku i tworzą go:

 • Bogumiła Maryańska – przewodniczący,
 • Marek Stojko – zastępca przewodniczącego,
 • Joanna Kuczera – sekretarz,
 • Mirela Kiljańczyk – skarbnik,
 • Grażyna Skorupa – członek,
 • Magdalena Nabagło – członek.

Na dzień 30 września 2023 roku:

 • liczba członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej wynosiła 3069 osób, w tym 974 emerytów,
 • stan wkładów członkowskich wynosił ponad 13,6 mln zł, a zadłużenie członków – 6,9 mln zł,
 • na koniec III kwartału 2023 roku MKZP udzieliła 572 pożyczki na łączną kwotę 5,9 mln zł,
 • stan środków na funduszu kasy pośmiertnej wynosił ponad 202 tys. zł, a w okresie od stycznia do września 2023 roku przyznano 150 świadczeń z kasy pośmiertnej na kwotę 192,3 tys. zł.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem